ACA MIZAJOU

ACA a rete lwa a nan peyi a. Pandan ke Ameriken Lwa sou Swen Sante (AHCA), yon bòdwo ki ta anile dispozisyon kle nan ACA la, te pase nan mwa me pa House la Etazini an Reprezantan, li pa te vin devni lalwa.

Sa vle di ke pa gen anyen ki chanje pou konsomatè yo. Si ou deja gen asirans sante, ou ta dwe kontinye peye prim ou ak lè l sèvi avèk kouvèti asirans ou kòm nòmal. Si ou pa gen asirans, ou ka toujou aplike epi enskri pou 2017 pwoteksyon si ou kalifye pou yon Peryòd espesyal Enskripsyon (gade anba a). Nan evènman an ki AHCA a fè pase ane sa a, ki pi chanjman pa pral kòmanse pran vigè jiskaske 2018 oswa apre sa. N ap kontinye bay okenn dènye pi gwo, men si ou ta bezwen plis enfòmasyon nan Antretan la ou kapab kontakte Allison Conroe (###npbaebr#at#znvarzbovyr.bet### / 207-441-0360) oswa ale nan Konsomatè pou Abòdab Swen Sante a www.mainecahc.org.

Ki sa ki sa li ye?

Swen Lwa a Abòdab (ACA) se yon lwa pou amelyore aksè nan swen sante nan peyi Etazini. ACA la mande pou pi fò moun yo gen asirans sante pandan y ap kreye plis fason yo ka resevwa kouvèti asirans abòdab. Li te tou pwoteje pèp pa mete kèk regleman pou konpayi asirans ak plan yo yo ofri.

Anba ACA la, tout plan asirans dwe garanti pwoteksyon pou sèvis sa yo:

 • Swen Ijans
 • Entène Lopital
 • Tès Laboratwa
 • Swen Matènite
 • Konpòtman swen sante
 • Sèvis pou pasyan ekstèn
 • Sèvis Pedyat
 • Medikaman doktè preskri

Tout plan bay sèvis prevantif san sa pa koute pasyan an, ki gen ladan:

 • Vaksinasyon pou timoun ak granmoun
 • Anyèl tcheke-ups avèk doktè ou ki gen ladan yo egzamen sante debaz
 • Kontwòl nesans kòm preskri pa doktè ou
 • Tès depistaj Rekòmande kansè tankou mamogram, colonoscopies ak tès pap.

Èske mwen kalifye?

ACA la tou kreye Marketplace la Asirans Sante kote moun ka achte pou asirans sante. Ou ka chwazi nan plizyè plan asirans prive yo chwazi youn nan ki travay pi bon pou ou ak fanmi ou. Anpil moun kalifye pou èd pou peye pou asirans, tou.

Ou kapab kalifye pou asistans finansye si:

 • Ou se yon sitwayen ameriken oswa legalman-prezan imigran
  AK
 • Ou pa kalifye pou MaineCare, Medicare, oswa asirans sante nan men anplwayè ou yo.

Nou isit la reponn kesyon ou yo sou Marketplace kalifikasyon oswa lòt pwogram swen sante ou ka kalifye pou.

Lè m ‘ka enskri?

Pifò moun ki yo gen obligasyon pou enskri pou yon plan asirans pandan yon tan espesifik nan ane rele “Open Enskripsyon.”

Peryòd la Enskripsyon Louvri pou 2018 pwoteksyon yo pral Novanm 1 – Desanm 15, 2017. Remake byen ke sa a se yon peryòd pi kout pase nan ane ki sot pase, se konsa nou rekòmande pou w pa rete tann jouk Novanm anvan w prepare yo ka enskri pitit!

Genyen kèk moun ki kapab enskri apre Enskripsyon Open te fini pandan sa yo rele yon “Peryòd Enskripsyon Espesyal” (SEP). Ou ta ka kalifye pou yon SEP si ou te fèk ki gen eksperyans nenpòt nan sa yo kalifye evènman nan lavi:

 • Deplase ou nan yon eta diferan
 • Vini nan peyi Etazini an
 • Chanjman nan kondisyon imigrasyon ou
 • Pou marye
 • Èske w gen yon ti bebe
 • Pèt asirans sante
 • Sèten chanjman ki fèt nan revni oswa lòt chanjman lavi

Nan pifò ka, ou dwe aplike nan 60 jou nan evènman an.

Kisa k ap pase si mwen pa gen asirans?

Si ou pa gen asirans pou nenpòt ki pati nan ane a, ou ka gen yo peye yon penalite lè ou ranpli taks federal revni ou.

Ou ka pa dwe penalite a si:

 • Ou yo, se sèlman san asirans ki gen pou mwens pase 3 mwa
 • Ou pa legalman prezan nan peyi Etazini an
 • Ou se yon travayè tanporè nan peyi Etazini an pou 3 mwa oswa mwens
 • Ou pa kapab peye asirans paske …
  • Li ta koute plis pase 8% nan revni chak ane ou,
  • Ou touche pou ti kras ke ou pa oblije ranpli taks, OSWA
  • Revni ou se anba a 138% nan Federal Povrete Nivo a epi ou pa kalifye pou MaineCare

Èske ou fache Mwen pa ka peye asirans!

Pa enkyete!

Sante ou enpòtan yo ban nou. Gen lòt sèvis nan Maine bay swen sante-pri ki ba gratis oswa. N ap ede ou jwenn swen ou bezwen an.

Maine Pwogram Sante Mobil fè swen sante disponib nan travayè agrikòl, travayè akwakilti, processeurs fwidmè ak lòt travayè sezonye ak fanmi yo. www.MaineMobile.org, 1-888-351-9634

Lopital Swen Gratis egzije pou tout lopital Maine bay swen medikal nesesè a pa koute si revni ou a se anba a yon sèten nivo.

Sant Sante Kominotè sèvi ak yon echèl ki varye gradyèlman-frè pou peye pou frè pou peye pou sèvis ki baze sou revni kay ou yo. Gen kèk kapab tou ede ou jwenn rabè sou medikaman sou preskripsyon.

Konsomatè pou Abòdab Swen Sante ka ede w konprann sistèm nan swen sante ak konekte ou avèk lòt resous. www.MaineCAHC.org, 1-800-965-7476

Kouman pou mwen jwenn plis enfòmasyon sou ACA la?

MMHP se youn nan anpil òganizasyon nan Maine ofri gratis asistans nan-moun ede ou aplike pou epi enskri nan asirans sante.

Pou plis enfòmasyon sou opsyon pwoteksyon, kontakte Allison Conroe nan ###npbaebr#at#znvarzbovyr.bet### oswa (207) 441-0360.

Pou aprann plis sou Marketplace la Asirans Sante oswa pou aplike pou pwoteksyon: www.HealthCare.gov, 1-800-318-2596