ENFÒMASYON APWOPO COVID-19

Pou ralanti pwopagasyon COVID-19, ekip de Pwogram Sante Mobil nan Maine pral travay lakay yo epi nou anile tout randevou ak evanman nan biwo nou. Nou poko konnen konbyen tan sitiyasyon sa ap rete konsa, n ap fè w konnen lè nou resevwa plis enfòmasyon. Nou toujou la pou kominote nou an, ou mèt kontakte nou sou telefòn, imèl, oswa mesaj teks. Nou prale kontwole bwat mesaj vokal nou epi nou envite w rele nou nan nimewo 207-622-9252.

Lèt pou kominote nou sou kont-rasis

Chè Manm Kominote,

Nou vle remesye moun ki travay di pou mete manje sou tab nou. Travayè agrikòl yo ak moun ki travay nan pwodwi ki soti nan lanmè yo te toujou yon sektè ki enpòtan pou fè avanse ekonomi nou epi lavi nou. Nou wè w, nou apresye w, epi nou remesye w.

Nou vle w konnen ke MMHP konnen sistèm rasis la egziste pou tout bon nan sosyete nou an.

Rasis enfekte fondasyon sosyete nou an.

Nou konprann nou gen anpil pou’n aprann; nou komanse ak pròp patisipasyon pa nou nan anndan òganizasyon nou an chanjman sa yo – sa genyen yon regade règleman ak fason pou determine ki chanjman nou bezwen fè pou konbat rasis nan tout fòm yo.

Pandan nou fè chanjman sa yo, nou tap renmen tande kisa’w panse.

Objektif nou an se founi yon refij pou ou kòm yon pasyan epi kòm yon moun.

Nou la kòm patnè w pou tande w epi aprann nan men w pandan nap edike tèt nou sou kijan nou kapab pote chanjman nan kominote nou pou rejte opresyon.

Mèsi paske’w fè nou konfyans pou sipòte bagay ki gen plis vale pou a – ki se sante w.

Nou pwomèt pou’n kontinye grandi.

LAVI MOUN NWA GEN VALÈ, OU GEN VALÈ.

– Pwogram Sante Mobil nan Maine

Direksyon pou pasyan epi patnè kominote nou

Gen plizyè aksyon’w ka pran pou’w pwoteje tèt ou epi anpeche lòt moun pa pran maladi a.
Prevansyon jeneral

 • Lave men w souvan avèk savon ak dlo pou 20 segonn pou piti. Si pa gen savon ak dlo disponsib, sèvi avèk yon dezenfekte men ki fèt avèk alkol.
 • Eseye pa manyen zye, nen, ak bouch w avèk men sal.
 • Kouvri bouch ak nen w lè w touse oubyen etènye ou kapab fe sa nan yon sevyèt/papye, epi jete l apre w fini.
 • Netwaye bagay w manyen souvan tankou seri pòt, telefòn, e lòt bagay avèk twal dezenfektan yo.
 • Evite ale kote ki gen anpil moun epi eseye rete nan yon distans 6 pye (1.8 mèt) ak lòt moun.
 • Pa vizite granmoun aje oubyen moun ki gen pwoblem sante. Jwenn lòt fason pou demontre w renmen yo, pa egzanp, telefonnen yo.
 • Si yon lòt moun malad, eseye evite li.
 • Li trè enpòtan pou w gen ase medikaman. Nou kapab ede w si w bezwen plis medikaman.
 • Limite tout vwayaj ki pa ijan.

Mas ki fèt ak twal

 • Sant ki kontwole ak fè prevansyon maladi yo rekòmande pou tout moun itilize yon mas pou figi fèt ak twal, konsa pou ede ralanti maladi kowonaviris la gaye plis.
 • Tout moun sipoze mete yon mas ki fèt ak twal lè yo ap sòti ale kote ki gen anpil moun, tankou nan makèt oubyen ale regle lòt bagay enpòtan.
 • Pa kouvri figi moun sa yo:
  • Timoun ki gen pitit ke 2 zan
  • Moun ki gen problem pou respire
  • Moun ki pèdi konesans ki pap retire’l pou kont yo.
 • Ou kapab bay lòt moun maladi kowonaviris menm si’w pa santi’w malad.
 • Rezon ki fè yo mande pou moun toujou mete mas ki fèt ak twal la se pou pwoteje lòt moun pou si’w enfekte ak Covid-19 la.
 • Pinga sèvi ak mas ki fèt espesyalman moun tap travay nan bay swen medical oubyen mas ki rele N95, paske mas sa yo kapab difisil pou jwenn.
 • Pou’w jwenn plis enfòmasyon sou fason pou’w kapab itilize mas ki fèt ak twal la ak kòman pou’w netwaye li, tanpri ale sou paj entènèt CDC a kise: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings

Sentòm

 • Lafyèv
 • Tous
 • Souf ki kout/pa ka respire byen

Si w komanse santi w malad

 • Si w komanse santi w malad avèk lafyèv, tous, oswa souf kout fè doktè regilye w konnen medyatman. Doktè a kapab mande’w pou w rete lakay w epi evite kontak ak lòt moun pou 14 jou.
 • Si w gen yon kondisyon medical ki dire lontan epi w santi w gen sentòm sa yo, tanpri rele founise medikal oubyen Lyezon Sante w touswit.
 • Si w devlope sentòm grav, pa egzanp: pwoblem respire, ou pa ka bwe, ou santi w gen toudisman, chache swen medikal touswit.
 • Poko gen yon medikaman pou konbat viris la. Ou kapab bwe Tylenol (acetamenophen/paracetamol) oubyen Motrin (ibuprofen) si w bezwen soulajman. Epitou, li trè enpòtan pou bwe anpil dlo epi kontakte doktè w pou plis rekomandasyon.

Nou pral travay yon ti jan diferan pou pwoteje w, lòt pasyan, epi tèt nou.

 • Anvan nou ale avè w nan yon randevou, nou pral rele w pou mande w si w gen lafyèv,
  tous, oubyen si’w gen difikilte pou’w respire.
 • Si w gen lafyèv, tous, oubyen souf kout nou pral eseye mete yon lòt dat pou vizit w.

Nou toujou la pou ede w, ou met kontakte nou avèk tout keksyon.

Nou interese nan] sante fizik ak mantal w pandan peryod difisil sa a. Sonje, nou ofri sèvis konsèy sou telefòn oswa chat videyo. Ou kapab resevwa sèvis sa yo andan lakay w. Si w interese oubyen w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri kontakte Lyezon Sante w oswa manadjè sante konpòtman, Laura Valencia Orozco nan nimewo 207-446-0556.

Si w ap jwenn difikilte pou satisfè bezwen fanmi w, tanpri kontakte Lyezon Sante w ki kapab ede w jwenn resous in zòn bo kote w.

Enfòmasyon ki soti nan Sant pou Kontwòl Maladi

Sant pou Kontwòl Maladi a gen pi kouran enfòmasyon.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Gen kèk enfòmasyon pou ede anpeche pwopagasyon jèm, swiv sentòm yo, epi pataje enfòmasyon jeneral de viris la.