ENFÒMASYON APWOPO COVID-19

Pou ralanti pwopagasyon COVID-19, ekip de Pwogram Sante Mobil nan Maine pral travay lakay yo epi nou anile tout randevou ak evanman nan biwo nou. Nou poko konnen konbyen tan sitiyasyon sa ap rete konsa, n ap fè w konnen lè nou resevwa plis enfòmasyon. Nou toujou la pou kominote nou an, ou mèt kontakte nou sou telefòn, imèl, oswa mesaj teks. Nou prale kontwole bwat mesaj vokal nou epi nou envite w rele nou nan nimewo 207-622-9252.

Direksyon pou pasyan epi patnè kominote nou

Gen plizyè aksyon’w ka pran pou’w pwoteje tèt ou epi anpeche lòt moun pa pran maladi a.
Prevansyon jeneral

 • Lave men w souvan avèk savon ak dlo pou 20 segonn pou piti. Si pa gen savon ak dlo disponsib, sèvi avèk yon dezenfekte men ki fèt avèk alkol.
 • Eseye pa manyen zye, nen, ak bouch w avèk men sal.
 • Kouvri bouch ak nen w lè w touse oubyen etènye ou kapab fe sa nan yon sevyèt/papye, epi jete l apre w fini.
 • Netwaye bagay w manyen souvan tankou seri pòt, telefòn, e lòt bagay avèk twal dezenfektan yo.
 • Evite ale kote ki gen anpil moun epi eseye rete nan yon distans 6 pye (1.8 mèt) ak lòt moun.
 • Pa vizite granmoun aje oubyen moun ki gen pwoblem sante. Jwenn lòt fason pou demontre w renmen yo, pa egzanp, telefonnen yo.
 • Si yon lòt moun malad, eseye evite li.
 • Li trè enpòtan pou w gen ase medikaman. Nou kapab ede w si w bezwen plis medikaman.
 • Limite tout vwayaj ki pa ijan.

Sentòm

 • Lafyèv
 • Tous
 • Souf ki kout/pa ka respire byen

Si w komanse santi w malad

 • Si w komanse santi w malad avèk lafyèv, tous, oswa souf kout fè doktè regilye w konnen medyatman. Doktè a kapab mande’w pou w rete lakay w epi evite kontak ak lòt moun pou 14 jou.
 • Si w gen yon kondisyon medical ki dire lontan epi w santi w gen sentòm sa yo, tanpri rele founise medikal oubyen Lyezon Sante w touswit.
 • Si w devlope sentòm grav, pa egzanp: pwoblem respire, ou pa ka bwe, ou santi w gen toudisman, chache swen medikal touswit.
 • Poko gen yon medikaman pou konbat viris la. Ou kapab bwe Tylenol (acetamenophen/paracetamol) oubyen Motrin (ibuprofen) si w bezwen soulajman. Epitou, li trè enpòtan pou bwe anpil dlo epi kontakte doktè w pou plis rekomandasyon.

Nou pral travay yon ti jan diferan pou pwoteje w, lòt pasyan, epi tèt nou.

 • Anvan nou ale avè w nan yon randevou, nou pral rele w pou mande w si w gen lafyèv,
  tous, oubyen si’w gen difikilte pou’w respire.
 • Si w gen lafyèv, tous, oubyen souf kout nou pral eseye mete yon lòt dat pou vizit w.

Nou toujou la pou ede w, ou met kontakte nou avèk tout keksyon.

Enfòmasyon ki soti nan Sant pou Kontwòl Maladi

Sant pou Kontwòl Maladi a gen pi kouran enfòmasyon.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Gen kèk enfòmasyon pou ede anpeche pwopagasyon jèm, swiv sentòm yo, epi pataje enfòmasyon jeneral de viris la.