Kiyès nou ye

Nou se yon rezo doktè, enfimyè, konseye, Travayè Sante Kominotè ak edikatè lasante nan Maine ki travay ansanm pou pote swen sante nan agrikilti bay travayè akwakilti, pwosesè fwidemè, ak fanmi yo.

Nou se yon sant sante kominotè, pa yon ajans gouvènman.

Kisa nou fè

 • Sipòte aksè nan swen prensipal ak prevantif, swen espesyalize, swen dantè, vizyon ak sèvis sante mantal
 • Ofri klinik mobil nan kan travayè agrikòl ak lojman
 • Ede avèk depans vizit ak preskripsyon medikal
 • Sipòte nan pran orè randevou
 • Ede jwenn transpò pou randevou medikal
 • Ofri entèpretasyon
 • Bay edikasyon sou lasante
 • Ofri koneksyon ak lòt sèvis (edikasyon, resous manje, elatriye)

Nou pran swen moun nan an antye

Li enpòtan pou chèche sante ak byennèt nan kò a, osi byen ke nan tèt ak lespri.

Anpil moun ka fè eksperyans:

 • Travay di ak long dire
 • Yon kilti ak lang diferan
 • Bezwen pou sipòte fanmi
 • Separasyon ak moun ou renmen yo
 • Solitid
 • Ensèten sou lavni
 • Santi ou pa an sekirite
 • Difikilte pou dòmi
 • Kò fè mal ak doulè
 • Santi tris, fristre, an detrès
 • Vle chanje ansyen abitid

Pale ak yon moun ka pote soulajman epi ede ou jwenn solisyon. Pou plis enfòmasyon kontakte Travayè Sante Kominotè w la.

Tout vizit ak pwogram lan 100% prive ak konfidansyèl !

Kouman pou mwen kalifye?

Ou kalifye pou pwogram lan si :

Oumenm oswa yon manm fanmi aktyèlman ap travay nan agrikilti, akwakilti, oswa pwosesis fwidmè.

Oubyen

Travay prensipal ou oswa fanmi ou nan dènye 24 mwa yo te agrikilti, akwakilti, oswa pwosesis fwidmè.

Egzanp :

 • Plante, rekòlte oswa ranje nan pake legim oswa fwi
 • Plante pye bwa
 • Travay nan yon fèm letye oswa yon fèm ze
 • Travay nan yon fèm zuit, somon oswa fèm alg
 • Travay nan yon faktori pwosesis woma

Kalifikasyon baze sèlman sou istorik travay. MMHP akeyi moun ki soti nan tout kominote epi li pa mande ki estati imigrasyon.

Konbyen sèvis yo koute?

MMHP gen yon lis frè sou barèm. Baze sou revni ou ak gwosè fanmi ou, ou ka oblije peye pou kèk nan vizit ou nan inite mobil lan. MMHP pa pral refize ou pran swen si ou pa kapab peye. Ou dwe enskri pou pwogram lan chak ane. Pa gen okenn pri pou enskri kòm yon pasyan nan pwogram nan.

Ki sa’n ka di konsènan asirans sante?

Travayè Sante Kominotè nou yo ka pale ak ou sou diferan fason pou peye pou swen sante ou ki gen ladan Medicaid (MaineCare), asirans prive, ak asistans finansye nan yon lopital oswa sant sante. Yo ka ede w jwenn resous pou ede avèk pwosesis aplikasyon an. Si ou pa kalifye pou okenn nan pwogram sa yo, MMHP ka ede nan peye pou randevou ou yo, tou depann de ki kalite swen ke ou bezwen. Tanpri rele Travayè Sante Kominotè w la pou plis enfòmasyon sou pwogram koupon nou an.

Ki moun mwen rele?

Si ou bezwen atansyon medikal ijan, rele 9-1-1.

Si w gen yon KRIZ EMOSYONÈL epi ou bezwen atansyon ijan, rele 1-888-568-1112.

Pou konekte ak liy enfimyè nan lè aprè trvay nou an, ou ka rele 1-888-351-9634.

Pou tout lòt rezon, rele Travayè Sante Kominotè w la, oswa biwo nou an nan 1-888-351-9634.

Vi prive ou enpòtan pou nou

Lalwa mande pou Pwogram Sante Mobil de Maine (MMHP) kenbe enfòmasyon ki pwoteje sou sante ou an prive. Avi sou Enfòmasyon Prive nou an eksplike kijan MMHP ka itilize ak pataje enfòmasyon ki pwoteje sou sante ou. Li di tou ki dwa ou genyen sou enfòmasyon sou sante w.

Klike la a pou li avi konplè sou enfòmasyon prive

Temwayaj

“Lang nan te pran’m kèk tan pou’m li, mwen konprann pale a pi byen, men li pran tan pou li. Fè pati nan pwogram sa a te ede m ‘kontinye klas mwen yo ak rankontre bon moun. Nan zòn sa a, moun yo reyèlman bon … Mwen ka wè ki jan moun trete youn ak lòt byen. Mwen vle vin yon moun ki ede lòt moun, tou. Mwen ka fè sa ak travay sa a, kòm yon CHA. Paske, gras a konpetans mwen mwen ka moun ki ale ant tou de lang yo epi sa fè m santi’m byen!”
~ SP

“Estrès se yon evènman komen avèk nou, pou rezon ki senp nan demenajman, diferan kondisyon n ap viv, elatriye. Mwen pèsonèlman konnen ke pwogram sa a, tankou Pwogram Sante Migran Maine yo gen anpil valè pou nou, epi yo pwofondeman apresye pa nou tout. Nou se rezidan tanporè nan kominote sa a ak nan eta sa a, men nou bezwen tou sèvis medikal ak sosyal ke pwogram sa a ofri.”
~ SM

“Li se yon privilèj pou pale de pwogram sa a paske, gras a sipò ak travay di ke anplwaye yo, nou, travayè imigran yo, nou te jwi anpil benefis tankou sèvis medikal, medikaman, manje, edikasyon sou sante, konsèy familyal elatriye.”
~ JC G

“Pwogram sa a trè enpòtan e li nesesè pou nou. Sa mwen te aprann isit la te motive m ‘achte pwòp machin mwen pou m sipòte presyon moun ki nan vilaj mwen an. Li trè enteresan.”
~ JC P

“Pwogram sa a te trè itil pou mwen ak fanmi mwen epi tou pou tout frè panyòl mwen yo … Mwen te rive isit la nan 1994 e depi lè sa a yo te ede m ‘… Mwen remèsye yo.”
~ RC