COVID-19 Mizajou

 • Moun ki gen laj 12 ane ak pi gran yo rekòmande pou resevwa yon dòz rapèl Pfizer oswa Moderna ki ajou – nouvo rapèl la bivalan, sa vle di li pwoteje kont plizyè souch COVID-19 (ki gen ladan omicron). Nouvo rapèl sa a te vin disponib nan mwa septanm nan 2022. Rekòmandasyon pou jwenn yon rapèl ajou aplike a moun ki te resevwa tout dòz prensipal yo ak moun ki te deja resevwa youn oswa plis nan rapèl orijinal yo.
 • MMHP ap stoke kounye a twous tès COVID (2 tès nan chak bwat) pou distribisyon bay pasyan – ou ka mande CHW ou a oswa mande pandan yon klinik mobil.
 • Si ou ekspoze a yon moun ki gen COVID-19, tanpri revize prekosyon rekòmande yo ke’w ka jwenn isit la: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
 • Si ou teste pozitif pou COVID-19, ou dwe izole tèt ou imedyatman epi enfòme kontak pwòch ou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sa pou nou fè isit la: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html

Enfòmasyon sou COVID-19

Coronavirus (COVID-19) kontinye gaye atravè mond lan epi enpak lavi chak jou nou yo. Nan MMHP nou isit la konekte ou ak medikal, sante mantal, ak sipò sosyal ou ka bezwen pandan tan sa a.

Anplwaye MMHP kontinye fè bagay sa yo yon ti kras diferan pou yo pwoteje ou, lòt pasyan, ak tèt nou. Anvan nou rankontre avèk ou an pèsòn, n ap rele w epi mande si ou gen nenpòt sentòm COVID-19. Si ou gen lafyèv, tous, oswa souf kout, n ap eseye pran randevou pou vizite w. Pandan tout vizit an pèsòn yo anplwaye yo pral mete mask ak pwoteksyon pou je. Sa a se kenbe oumenm, anplwaye MMHP, ak kominote nou an an sekirite.

Nou la pou nou ede, epi pa ezite kontakte ak kesyon.

Ki jan yo pwoteje tèt ou

Men kèk fason pou kenbe tèt ou ak lòt moun an sekirite nan COVID-19:

 • Pran vaksen an epi rete ajou sou dat vaksen COVID-19 ou yo
 • Mete yon mask, espesyalman andedan kay la
 • Rete 6 pye lwen lòt moun
 • Evite espas ki mal vantile ak foul moun
 • Lave men ou souvan
 • Touse ak estènye nan koud ou
 • Evite manyen je ou, nen ou, ak bouch ou ak men ki pa lave
 • Netwaye ak dezenfekte sifas ke’w manyen souvan yo
 • Siveye sante ou chak jou, fè atansyon ak sentòm yo
 • Fè tès pou evite gaye’l bay lòt moun
 • Swiv rekòmandasyon pou izolasyon ak karantèn
 • Pran prekosyon lè ou ap vwayaje

Sentòm

Sentòm ki pi komen pou COVID-19 gen ladan yo:

 • Lafyèv oubyen frison
 • Tous
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Fatig
 • Doulè nan misk oswa kò fè mal
 • Mal tèt
 • Nouvo pèt nan gou oswa pran sant
 • Gòj fè mal
 • Konjesyon oswa nen k ap koule
 • Kè plen oswa vomisman
 • diare

Sentòm grav yo enkli:

 • Difikilte pou respire
 • Doulè pwatrin
 • Pa ka reveye oswa rete je klè
 • Vin pal, gri, po koulè ble, po ki gen koulè pal, po bouch, oswa zong depandaman de koulè po’w
 • Nouvo konfizyon

Si ou kòmanse santi ou malad ak lafyèv, tous, oubyen souf kout, fè tès, epi fè nou oswa doktè regilye ou konnen.

Si ou gen yon kondisyon kwonik epi ou santi ou gen sentòm, tanpri rele founisè medikal ou oswa CHW ou touswit.

Si ou devlope sentòm grav, chèche atansyon medikaman imedyatman oswa rele 911.

Remak: Lis sa yo pa gen ladan tout sentòm posib. Tanpri rele founisè medikal ou pou nenpòt lòt sentòm ki grav oswa konsènan ou.

Vaksen COVID-19

 • Vaksen COVID-19 yo san danje epi efikas
 • Tout moun ki gen 6 mwa ak pi gran kounye a kalifye pou jwenn yon vaksen COVID-19 gratis
 • Gen kat vaksen kounye a ki otorize Ozetazini. Aprann plis sou chak youn isit la: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
 • Chèche vaccines.gov, voye mesaj tèks kòd postal ou nan 438829, oswa rele 1-800-232-0233 pou jwenn vaksen COVID-19 ki toupre w.
 • Rele CHW ou si ou ta bezwen èd pou jwenn yon klinik vaksen toupre ou.
 • Ou ap konsidere mete w ajou ak dat vaksen COVID-19 ou yo si ou te ranpli yon seri vaksen prensipal COVID-19 epi ou te resevwa dòz ki pi resan rekòmande pou ou pa CDC la. Ou ka konnen si ou ajou nan dat la lè w ale nan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html epi defile desann nan seksyon ki gen “Ki lè ou ajou nan dat?”

Tès

 • Plizyè kalite tès COVID-19 egziste, ki gen ladan PCR (tès pou materyèl jenetik viral la) ak antijèn (tès pou moso nan viris la). Ou ka jwenn yon tès PCR nan yon famasi, lopital, oswa nan klinik lokal yo. MMHP ofri tou de tès PCR ak antijèn – tou de se tès rapid, ak rezilta ki disponib nan 15-20 minit.
 • Tès sou-kontwa oto-kontwa yo se tès antijèn ki ka itilize nan kay la oswa nenpòt kote. Yo fasil pou itilize ak pwodwi rezilta rapid. Nenpòt moun ka itilize tès pou pwòp tèt ou, kèlkeswa estati vaksinasyon yo oswa si yo gen sentòm yo. MMHP ka bay ou ak fanmi ou – swa kenbe sou men oswa itilize pou sentòm egi / ekspoze.
 • Rele CHW ou si ou gen kesyon sou jwenn aksè nan yon tès oswa dènye izolasyon ak kondisyon karantèn.
 • Izolasyon: ou malad epi ou separe tèt ou ak lòt moun
 • Karantèn: ou te ekspoze men ou poko malad

Tretman

Pifò moun ki gen sentòm twò grav yo retabli byen lakay ak tretman sentòm sèlman – sa a gen ladan likid, repos, ak medikaman san preskripsyon tankou acetaminophen oswa ibipwofèn. Moun ki nan pi gwo risk pou yo devlope maladi grav ka gen preskripsyon pou medikaman – medikaman antiviriral oswa antikò monoklonal. Pifò nan tretman sa yo bezwen kòmanse touswit, nan 5 jou lè sentòm yo devlope. Moun ki ta dwe konsidere resevwa tretman yo se granmoun ki pi gran (65+ ane) ak moun ki gen yon kondisyon medikal kache, tankou maladi opresyon (opresyon oswa COPD), dyabèt, obezite, kansè, oswa pwoblèm kè / ren / pwoblèm kè. Ou ka kalifye tou pou tretman nan diskresyon doktè w la. Pi bon bagay pou fè se pale ak yon pwofesyonèl sante le pli vit ke ou devlope sentòm yo. Ajan Sante Kominotè w la kapab ede fasilite konvèsasyon sa a ak MMHP ka bay tretman antiviral oswa rekòmandasyon pou tretman si sa apwopriye.

Si ou gen sentòm grav jan ki mansyone pi wo a, ou pa ta dwe ezite rele 911 oswa ale dirèkteman nan yon depatman ijans lokal yo.

Sante mantal

Nou enterese nan tou de sante fizik ak mantal ou pandan moman difisil sa a. Kòm rapèl, nou ofri sèvis konsèy atravè telehealth. Ou ka resevwa sèvis sa yo lakay ou. Si ou enterese oswa ou ta renmen plis enfòmasyon, tanpri kontakte Ajan Sante Kominotè ou oswa Manadjè Sante Konpòtman nou an, Laura Valencia Orozco nan 207-446-0556.

Lòt Resous

Si w ap lite pou satisfè bezwen debaz fanmi ou, tanpri kontakte Ajan Sante Kominotè w la pou ede w jwenn resous nan zòn ou an.

MMHP swiv konsèy COVID-19 nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.” Tanpri ale sou sitwèb CDC a pou dènye enfòmasyon yo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Lòt resous ak resous lokal yo disponib sou sit entènèt CDC Maine an: https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectious-disease/epi/airborne/coronavirus/index.shtml

Pou referans rapid, vizite sit entènèt Maine CDC Kesyon ki Poze Souvan: https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectious-disease/epi/airborne/coronavirus/FAQ.shtml#quarantine